قیمت طلا

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
یک گرم طلای ۱۸ عیار
یک گرم طلای ۱۹ عیار
یک گرم طلای ۲۰ عیار
یک گرم طلای ۲۲ عیار
یک گرم طلای ۲۴ عیار
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)